Drobečková navigace:

Povinně zveřejňované informace

Zařazení: Úřední

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.   Název

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, tel. 571 757 051, IČ: 00304492, č.ú. 2221851/0100

2. Důvod a způsob založení

Samospráva města Zubří (dále jen „Město“), jakož i všech ostatních obcí v našem státě, byla obnovena dnem voleb do zastupitelstev obcí v roce 1990 na základě ústavního zákona č.294/1990Sb., a zákona č.367/1990Sb., o obcích (obecní zřízení). Zubří bylo stanoveno městem k 22.02.2002 dle Rozhodnutí č. 99 předsedy Poslanecké sněmovny.

 

Orgány Města:

 

Ø  Zastupitelstvo města (dále jen „ZM“) - 21 členů vzešlých z voleb

Ø  Rada města (dále jen „RM“) - 7 členů

Ø  Starosta města - volený ZM

Ø  Místostarosta - volený ZM

Ø  Městský úřad v Zubří - tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci města zařazenými do městského úřadu

 

Podmínky a principy činnosti povinného subjektu:

 

Právní poměry Města, principy a podmínky činnosti Města a jeho orgánů jsou upraveny zejména Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a i dalšími souvisejícími právními předpisy.

Město je právnickou osobou - veřejnoprávní korporací, jejímž základním úkolem je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Město je povinno při své činnosti dbát na ochranu veřejného zájmu vyjádřeného v zákonech a v jiných právních předpisech.

Město je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Orgány Města vedle spravování vlastních záležitostí města rovněž vykonávají státní správu, kterou stát na město zákonem přenesl, a to ve správním obvodu samotného Města.

 

Činnosti a úkoly Města zařazujeme buď do oblasti samostatné působnosti obce, nebo do oblasti přenesené působnosti obce.

 

Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti nebo výkon státní správy správními úřady, a další záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěřují zákony. Typickými činnostmi patřícími do oblasti samostatné působnosti obcí je hospodaření s majetkem obce, správa městských budov a objektů sloužících veřejnosti, správa místních komunikací, schvalování územního plánu, ale také např. péče o rozvoj kultury a sportu na místní úrovni.

 

V oblasti přenesené působnosti obce vykonává Město za stát státní správu ve věcech, které stanoví zákony. Mezi činnosti prováděné v přenesené působnosti patří například vedení evidence obyvatel, vedení matriky, vydávání občanských průkazů, správa na úseku odpadů, ochrana ovzduší, vybírání místních poplatků, apod.

 

Občané Města:

Občany Města jsou fyzické osoby, které jsou státními občany České republiky a jsou ve Městě přihlášeny k trvalému pobytu.

 

ORGÁNY MĚSTA:

Zastupitelstvo města Zubří

 

Je složeno z členů Zastupitelstva, kteří jsou voleni oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období je 4 leté, počet jeho členů je 21

 

Zastupitelstvu je vyhrazeno:

Ø  schvalovat program rozvoje obce, schvalovat územní plán,

Ø  schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,

Ø  zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

Ø  rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,

Ø  delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,

Ø  navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

Ø  vydávat obecně závazné vyhlášky obce, rozhodovat o vyhlášení místního referenda, - navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,

Ø  stanovit počet členů rady obce,

Ø  volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce a odvolávat je z funkce,

Ø  určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,

Ø  zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

Ø  stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,

Ø  zřizovat a zrušovat obecní policii,

Ø  rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

Ø  rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,

Ø  udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

Ø  stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,

Ø  rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,

Ø  rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní předpis nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

Ø  poskytování věcných darů ve výši nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

Ø  poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

Ø  uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem, peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

Ø  zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,

Ø  dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

Ø  postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč, uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, zastavení nemovitých věcí,

Ø  vydání komunálních dluhopisů.

Zastupitelstvo města - členové


Výbory města:

Finanční výbor

Kontrolní výbor

 

Rada města Zubří

Je výkonným orgánem Města v oblasti samostatné působnosti, je volena zastupitelstvem města

 

Radě je vyhrazeno

Ø  zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,

Ø  plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu,

Ø  rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,

Ø  vydávat nařízení obce, - projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady obce,

Ø  stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,

Ø  na návrh starosty jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,

Ø  zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

Ø  kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti,

Ø  stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,

Ø  ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,

Ø  přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,

Ø  rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti, - stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, - schvalovat organizační řád obecního úřadu, plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

Rada města - členové

Komise města:

Společenská komise

Likvidační komise

Komise rozvoje města

Sociálně zdravotní komise

Muzejní rada

Redakční rada Zuberských novin

Povodňová komise

Školská rada za zřizovatele

 

 

Starosta

Je volen Zastupitelstvem z řad jeho členů

Zastupuje Město navenek a stojí v čele Městského úřadu Zubří

Ø  jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka, stanoví jeho plat,

Ø  odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,

Ø  může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,

Ø  může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

Ø  odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,

Ø  rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,

Ø  plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva.

 

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

 

Starosta

Místostarostka


Městský úřad

Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci města; V čele úřadu je starosta.

V samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a pomáhá komisím a výborů v jejich činnosti.

Vykonává přenesenou působnost.

V případě pověřeného úřadu a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka, který je zaměstnancem obce, v ostatních obcích může být tato funkce zřízena.

 

3.   Organizační struktura

3.1  Přehled organizačních složek

Kontakty

Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

tel. +420 571 757 051

IČ: 00304492

DIČ: CZ00304492

č. ú. 2221851/0100

e-mail: podatelna@mesto-zubri.cz

IDDS: pegbuzc

Zaměstnanci - podrobné kontakty

 

Volný čas

Klub Zubří, tel.: +420 571 659 447

Klub Zubří je kulturním zařízením města Zubří. Promítá zde kino, je sídlem kanceláře odboru kultury a sportu Města Zubří a několika zájmových spolků a sdružení. Disponuje multifunkčním kulturním sálem s kapacitou 240 míst k sezení, který je vhodný pro pořádání koncertů, divadelních představení, přednášek či dalších akcí a menším sálem pro přednáškovou či schůzovou činnost. V prostorách bývalé pivnice byla vybudována Miniscéna U Ludvíka, místnost kavárenského typu sloužící k občerstvení a odpočinku během větších kulturních akcí či ke komorním kulturním akcí pro max. 35 osob.

Kino, tel.: +420 571 659 447

Muzeum, tel.: +420 702 183 234

Knihovna, tel. +420 724 697 666

Sportovní hala, tel. +420 571 658 788

 

Seznam podnikatelů a služeb (odkaz)

Seznam služeb - možnosti ubytování, stravování, kulturní a sportovní zařízení, spolky apod. (odkaz na firmy a služby, odkaz na spolky)

 

Seznam organizací zřízených obcí

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

 

Právnické osoby založené nebo zřízené městem:

MA s. r. o., jednatel Robert Jurajda

 

Příspěvkové organizace

Základní škola Zubří, okres Vsetín, Hlavní 70, ředitel: Mgr. Stanislav Petružela

Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, ředitelka: Irena Dukátová

Mateřská škola DUHA, Zubří, Na Potoku 369, ředitelka: Bc. Vladimíra Janošková

 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů

JSHD I - velitel: Miroslav Koleček

JSHD II - velitel: Ing. Zdeněk Krpelík

 

ČLENSTVÍ VE SVAZKU OBCÍ:

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, Vsetín

Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, Masarykovo nám. 128, Rožnov p. R.

 

ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ:

Místní akční skupina Rožnovsko, OÚ Zašová 36, 756 51

 

MAJETKOVÁ ÚČAST NA SPOLEČNOSTECH:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

MA Zubří s. r. o.

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální

Město Zubří

U Domoviny 234
756 54 Zubří

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální

Město Zubří

U Domoviny 234
756 54 Zubří

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8.00-11.30 12.30-17.00
Úterý -----
Středa 8.00-11.30 12.30-17.00
Čtvrtek 8.00-11.30 12.30-14.00
Pátek 8.00-11.30

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 571 757 051

4.5 Čísla faxu  ---

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: www.mesto-zubri.cz

4.7 Adresa e-podatelny

oficiální: podatelna@mesto-zubri.cz

4.8 Další elektronické adresy (odkaz na zaměstnance)

4.9 IDDS: pegbuzc

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2221851, kód banky: 0100

6. IČ: 00304492

7. DIČ: CZ00304492

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 Vyhlášky, nařízení (odkaz)

 Usnesení rady města a zastupitelstva města (odkaz)

 Poskytnuté informace (odkaz)

8.2 Rozpočet

 Rozpočet města (odkaz na rozklikávací)

9. Žádosti o informace

9.1 Místo a způsob podání žádosti, stížnosti, návrhu, podnětu či jiného dožádání:

 

Ø  písemně, osobně na podatelně MěÚ Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, nebo prostřednictvím pošty

Ø  v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, zasláním na adresu: podatelna@mesto-zubri.cz nebo předáním na technickém nosiči dat na podatelně MěÚ anebo prostřednictvím pošty

Ø  ústně do protokolu, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, na odboru, který vydal napadené rozhodnutí, nebo který připravoval podklady pro rozhodnutí voleného orgánu Města.

 

Na podatelnu je možné se obrátit v kterýkoliv pracovní den ve stanovené pracovní době.

 

9.2  Provoz podatelny – odkaz na dokument

 

10. Postup a lhůty při vyřizování všech žádostí

            10.1 Žádosti a podání ve správním řízení

 

Postup vyřizování podání ve správním řízení je upraven zákonem č.500/2004Sb., správní řád, v platném znění. Správní řád je obecným právním předpisem upravující základní zásady a pravidla správního řízení, který se užije vždy tam, kde zvláštní správně právní předpis (např. stavební zákon) nestanoví jinak.

 

Některé lhůty ve správním řízení podle správního řádu:

 

postoupení podání příslušnému orgánu … bezodkladně

pro vydání rozhodnutí        … v jednoduchých věcech bezodkladně

… standardně do 30 dnů od zahájení řízení

… ve složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení

nastoupení fikce doručení při nevyzvednutí … doručované písemnosti 10. den od uložení

vyvěšení písemnosti při doručení … veřejnou vyhláškou 15 dnů

pro podání odvolání … do 15 dnů od oznámení rozhodnutí

 

10.2 Žádosti a podání v daňovém řízení

 

Daňové řízení je komplexně upraveno zákonem č. 280/2009Sb., daňový řád, v platném znění.

Daňové řízení v činnosti obcí se uplatňuje při správě místních poplatků, odvodů za porušení rozpočtové kázně u dotací z obecního rozpočtu a zejména při placení a vymáhání místních poplatků, poplatků sankční povahy a pokut, které jsou příjmem obecního rozpočtu.

 

Lhůty v řízení podle zákona o správě daní a poplatků:

 

postoupení podání příslušnému správci daně … neprodleně

vyměření místního poplatku platebním výměrem … do 3 let od roku vzniku povinnosti

pro podání odvolání … do 30 dnů ode dne následujícího po doručení rozhodnutí

pro podání námitky … do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o úkon

nastoupení fikce doručení při nevyzvednutí doručované písemnosti … 15. den od uložení

vyvěšení oznámení při doručení veřejnou vyhláškou … 15 dnů

promlčení práva vymáhat nedoplatky … po 6 letech po roce splatnosti nebo po roce provedení úkonu, nejpozději do 20 let od roku splatnosti

 

10.3 Stížnosti a petice

 

Výkon ústavně zaručeného petičního práva upravuje zákon č.85/1990 Sb., o právu petičním.

 

Lhůty při vyřizování stížností a peticí:

 

Vyřízení (odpověď) … do 60 dnů od doručení do 30 dnů od doručení

Postoupení příslušnému … do 5 dnů od doručení do 5 dnů od doručení orgánu

 

10.4 Žádosti a podání při poskytování informací

 

Podmínky práva svobodného přístupu k informacím a základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány, upravuje zákon č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a pro speciálně vymezený okruh informací se postupuje dle zákona č.123/1998Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění. Podrobnější pravidla vyřizování žádosti o informace upravuje vnitřní předpis vydaný radou města. Město a jeho orgány poskytují informace zveřejněním nebo na základě žádosti.

 

Zveřejňované informace jsou např.:

Ø  usnesení zastupitelstva

Ø  usnesení rady

Ø  obecně závazné vyhlášky a nařízení města Zubří

Ø  návrh rozpočtu Města na příslušný kalendářní rok

 

Informace se zveřejňují těmito způsoby:

Ø na Úřední desce Městského úřadu Zubří

Ø prostřednictvím internetu (úřední deska na www.mesto-zubri.cz)

Ø na vývěskách města

Ø v Zuberských novinách

 

Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

 

Poskytnutí informací          … do 15 dnů od přijetí

… do 30 dnů od obdržení žádosti nebo upřesnění žádosti

Prodloužení lhůty               … až o 10 dnů až o 30 dnů pro poskytnutí informací Rozhodnutí o odepření

… ve lhůtě pro poskytnutí ve lhůtě pro zpřístupnění informací Odkázání žadatele

… do 7 dnů od přijetí žádosti

… do 15 dnů od obdržení žádosti zveřejněnou informaci

Výzva k upřesnění žádosti … do 7 dnů od podání žádosti

… do 15 dnů od obdržení žádosti

Lhůta k upřesnění žádosti            … do 30 dnů od výzvy do 15 dnů od doručení výzvy

Lhůta pro podání odvolání … postupuje se dle správního řádu

 

10.4 Jiné žádosti a podání v samostatné působnosti

 

Postup a lhůty vyřizování jiných než výše uvedených žádostí, zejména jde-li o žádosti a podání v samostatné působnosti obcí, se řídí zákonem o obcích a rozhodnutími orgánů Města.

Lhůta k vyřízení, jde-li o věc patřící do rozhodování zastupitelstva města, je 90 dnů od podání, jde-li o věc patřící jinému orgánu Města, pak do 60 dnů od podání.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává.

11.1    Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Proti postupu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace může žadatel

Ø  který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,

Ø  kterému po uplynutí lhůty 15 denní lhůty pro vyřízení žádosti nebo prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

Ø  kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

Ø  který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací,

podat ve lhůtě do 30 dnů od data doručení sdělení s odkazem na zveřejněnou informaci (§ 6), oznámení o výši úhrady (§ 17 odst. 3) nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d), odst. 7), příp. sdělení o odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c),  u povinného subjektu stížnost.

            Způsob podání stížnosti

Stížnost lze podat každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu:

písemně:

Ø  prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu Městského úřadu Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Ø  na podatelně městského úřadu,

Ø  přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Zubří,

Ø  prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky: pegbuzc,

Ø  elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@mesto-zubri.cz.

ústně:

Ø přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Zubří.

Je-li stížnost podána ústně, sepíše se o ní písemný záznam.

 O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, nevyhoví-li zcela stížnosti povinný subjekt sám.

Stížnost spolu se spisovým materiálem povinný subjekt předkládá nadřízenému orgánu ve lhůtě  7 dnů  ode dne doručení stížnosti.  Příjem stížnosti se nepotvrzuje, o postoupení stížnosti se vyrozumí stěžovatel. Nadřízený orgán rozhoduje o stížnosti do 15 dnů  od jejího předložení povinným subjektem.

 

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání,  a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

Způsob pro podání odvolání

Každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu.

ústně do protokolu:

Ø na věcně příslušném odboru městského úřadu

písemně:

Ø  prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu Městského úřadu Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Ø  na podatelně městského úřadu Zubří

Ø  přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Zubří

Ø  prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky: pegbuzc

Ø  jinými telegrafickými prostředky, dálnopisem, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu (za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno, resp. učiněno písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem), 

Ø  v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@mesto-zubri.cz

O odvolání proti rozhodnutí města Zubří resp. jeho orgánů rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, pokud příslušný orgán nerozhodne sám v autoremeduře.

Povinný subjekt předkládá odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě  15 dnů  ode dne doručení odvolání, pokud nerozhodne v této lhůtě sám v autoremeduře. Výše uvedený odvolací orgán rozhoduje o odvolání do 15 dnů  od jeho předložení povinným subjektem (tuto lhůtu nelze prodloužit).

Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, ke kterému je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

11.2 Opravný prostředek podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Odvolání

Způsob pro podání odvolání - každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu.

Odvolání podává účastník řízení, a to po vydání rozhodnutí, v potřebném počtu stejnopisů (pro správní orgán a každého z účastníků) do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

ústně do protokolu:

Ø  na věcně příslušném odboru městského úřadu

písemně:

Ø  prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu Městského úřadu Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Ø  na podatelně městského úřadu Zubří

Ø  přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Zubří

Ø  prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky: pegbuzc

Ø  jinými telegrafickými prostředky, dálnopisem, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu (za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno, resp. učiněno písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem), 

Ø  v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@mesto-zubri.cz

Nadřízeným správním orgánem  orgánu města v samostatné i přenesené působnosti je Krajský úřad Zlínského kraje.

 

11.3 Opravný prostředek proti rozhodnutím vydaným dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Odvolání

Odvolání může podat příjemce rozhodnutí po vydání rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením tohoto rozhodnutí) nadřízenému správci daně a to prostřednictvím správce daně, který napadené rozhodnutí vydal.

ústně do protokolu:

Ø na věcně příslušném odboru městského úřadu

písemně:

Ø  prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu Městského úřadu Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Ø  na podatelně městského úřadu Zubří

Ø  přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Zubří

datovou zprávou:

Ø  prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky: pegbuzc

Ø  podepsanou uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny  podatelna@mesto-zubri.cz.cz ; datovou zprávu podanou bez uznávaného elektronického podpisu je možné potvrdit do 5 dnů od dne, kdy byla doručena správci daně.

Nadřízeným správcem daně je Krajský úřad Zlínského kraje.

12. Formuláře

Žádosti a formuláře – odkaz na naše formuláře

Formuláře - odkaz na Ministerstvo vnitra ČR

Portál veřejné správy

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1  Právní předpisy, podle nichž Město a jeho orgány jednají a rozhodují:

 

Ústavní zákon č.1/1993Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů: č.347/1997Sb., č.300/2000Sb., č.395/2001Sb., č.448/2001Sb., č.395/2001Sb., č.515/2002Sb.

Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon ověřování)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

14.2 Právní předpisy, které upravují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace:

 

Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993Sb.

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

14.3 Vydané právní předpisy

             Odkaz na nařízení, vyhlášky

 

Nahlížení do právních předpisů:

Zákony případně další právní předpisy jsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů, právní předpisy Města jsou vyhlašovány na Úřední desce MěÚ Zubří.

Platné právní předpisy Města jsou trvale přístupné na internetových stránkách Města (www.mesto-zubri.cz), v písemné podobě lze do nich nahlédnout v úřední dny v úředních hodinách na MěÚ Zubří.

Sbírky zákonů v elektronické podobě jsou přístupné na stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

Sbírky zákonů od roku 1989 jsou k nahlédnutí v úřední dny v úředních hodinách na MěÚ Zubří.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.1. Rozsudky

17.2. Výdaje na soudy

Další povinně zveřejňované informace

 

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku