Drobečková navigace:

Odpadové hospodářství města Zubří

Informace o odpadovém hospodářství Města Zubří v roce 2021

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost, dle §60, odst. 4, také nová povinnost pro obce - informovat občany o odpadovém hospodářství.

V minulém roce město vynaložilo na svoz a likvidaci odpadu celkem 5.624 387 Kč, z toho 2.512 021 Kč za svoz komunálního odpadu a 3.112 366 Kč za svoz tříděného, objemného, stavebního odpadu a bioodpadu.

Od firmy Ekokom, a. s., za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, město inkasovalo 877 998 Kč nazpět a od občanů bylo vybráno za provoz systému shromažďování odpadů 2.186.365 Kč (400 Kč/os).

Občané předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinni odděleně soustřeďovat následující složky, a to:

Biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, jedlé oleje a tuky, nápojové kartony, textil, elektro, směsný komunální odpad a stavební odpad.

 

Celkově občané odevzdali:

·         Nebezpečného odpadu (200127) – 2,78 t

·         Objemného odpadu (200307) – 189,62 t

·         Papíru a lepenky (200101) – 102,64 t

·         Skla (200102) – 57,51 t

·         Plastů (200139) – 100,83 t

·         Biologicky rozložitelného odpadu (2002014) - 1385,5 t

·         Směsného komunálního odpadu (200301) - 942,76 t

·         Stavební směs (170904) – 271,4 t

·         Stavební frakce (170107) – 419,43 t

·         Pneumatiky (160103) – 8,24 t

·         Textilu – 12,549 t

·         Elektra – 33,83t

 

Město Zubří má celkem 44 stanovišť na tříděný odpad, 8 kontejnerů na elektro a 8 na textil. Disponuje 8 kontejnery na bioodpad, které jsou trvale přistaveny v Březovci a sběrným dvorem, kde mohou lidé odkládat nebezpečný a objemný odpad, stavební frakce, oleje, pneumatiky a taky velká elektra.

Vše je podrobně popsáno v Obecné závazné vyhlášce č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, zveřejněné na webu města.

 

Občané jsou povinni dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platit poplatek za odpad. Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášena ve městě nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyz. osoba.

Poplatník je povinen poslat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

 

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která se na území města Zubří nezdržují déle jak 300 dní v příslušném kalendářním roce z důvodu pobytu:

a)      mimo území České republiky,

b)      ve zdravotnických zařízeních,

c)      v zařízení sociálních služeb,

d)      v jiné obci v České republice, přičemž je přihlášena na adrese ohlašovny Městského úřadu Zubří, U Domoviny čp. 234. 756 54 Zubří.

Osvobození se provádí na základě žádosti poplatníka, doložené potřebným potvrzením, každoročně.

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je studentem denního studia (SŠ, VŠ) ve výši 200 Kč, pokud studují a zároveň bydlí mimo území města Zubří po dobu obou pololetí (semestrů) v příslušném kalendářním roce.

 

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Úplné znění této vyhlášky je taky zveřejněno na webu města.

 

Eva Gazdíková, odbor výstavby

 

 

Nacházíte se v režimu "Bez grafiky". Zapnutím grafiky zobrazíte standardní verzi webu. Zapnout grafiku