MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Úřední deska » Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Zubří ze dne 16. 06. 2016

20.06.2016 Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Zubří ze dne 16. 06. 2016 Aktuální úřední deska


Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Zubří
konaného dne 16. 06. 2016


ZM 9/01 ZM schvaluje program 9. zasedání ZM podle předloženého návrhu

ZM 9/02 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Bc. Vladimíra Janošková
Členové: Ing. Jana Hrstková, Mgr. Jiří Krupa

ZM 9/03 ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 8. zasedání ZM ze dne 17. 03. 2016, bez připomínek.

ZM 9/04 ZM vydává dle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zubří, s účinností od 1.8.2016

ZM 9/05 ZM schvaluje účetní závěrku města Zubří za rok 2015.

ZM 9/06 ZM schvaluje vypořádání hospodářského výsledku města Zubří za rok 2015 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě – celý kladný výsledek hospodaření převést na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.

ZM 9/¬¬¬¬07 ZM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Zubří za rok 2015 dle předloženého závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2015 bez výhrad.

ZM 9/08 ZM bere na vědomí dle ust. § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880, Vsetín, Svárov 1080, PSČ 755 01 za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok 2015.

ZM 9/09 ZM schvaluje návrh na jmenování prvého jednatele a prvých členů dozorčí rady obchodní společnosti MA Zubří, s.r.o. dle důvodové zprávy takto:
Prvý jednatel: Robert Jurajda
Prví členové dozorčí rady: Michal Balhárek
Tomáš Dořičák
Ing. Jiří Oplatek

ZM 9/10 ZM volí dle ust. § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, jako přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně, Vsetín, Horní náměstí 5, PSČ 755 39, pro období 2016 – 2020, paní Mgr. Lucii Rapantovou.
Ing. Lubomír Vaculín
starosta


Mgr. Stanislav Petružela
místostarosta

Vyvěšení záznamu: 20.06.2016

Vyvěšeno do: dlouhodobě

Přiložené soubory:

PDF soubor IKONA_Usneseni_ZM3.jpg
PDF soubor doc01605920160620071820.pdf