MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Informace o platbě poplatku za komunální odpad v roce 2016

Informace o platbě poplatku za komunální odpad v roce 2016

14.01.2016

Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti OZV č. 1/2015, která je stále v platnosti, a proto opět přinášíme výklad její nejvíce diskutované části - čl. 6 - Osvobození a úlevy od poplatku.
 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 2. Od poplatku se dále osvobozují osoby, které se na území města Zubří prokazatelně nezdržují déle jak 300 dní v roce, i když mají ve městě Zubří trvalý pobyt, z důvodu pobytu:
 •  mimo území České republiky, 
 • ve zdravotnických zařízeních,
 •  v zařízení sociálních služeb, které jí poskytuje ubytování,
 • ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 
 • ve výkonu trestu.

         3. Úlevu od poplatku rolex replica ve výši 50% mají studenti denního studia, kteří studují a zároveň přechodně bydlí mimo město Zubří po dobu obou                         semestrů (pololetí) v daném roce.
             
          4. O osvobození i úlevu dle odst. 2 a 3 je nutno písemně požádat do 28. 2. daného kalendářního roku na Městském úřadě v Zubří, resp. do                 15 dnů od jejich vzniku, a do 15. 11. daného kalendářního roku délku a důvod osvobození či úlevy prokazatelně doložit správci poplatku,                    jinak na osvobození ztrácí nárok. Správce poplatku může na žádost poplatníka, doporučenou do 15.11. daného kalendářního roku,                          stanovit delší lhůtu k doložení důvodu pro osvobození či úlevu s tím, že tato lhůta nesmí být delší než do posledního pracovního dne                          daného kalendářního roku.
 
Nadále platí, že již nejsou osvobozeni od poplatku za odpad ti občané, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v  Zubří, avšak přechodně bydlí mimo něj.
 
Ti studenti, kteří splňují bod 2, jsou povinni do 28. 2. v každém daném kalendářním roce  o tuto úlevu požádat a do 15. 11. daného kalendářního roku délku a důvod úlevy prokazatelně doložit.
Co to znamená prokazatelně?
Nejjednodušší způsob je předložit potvrzení o studiu. Toto potvrzení většina škol dává vždy na jeden půlrok (semestr), proto je nutné doložit tato potvrzení dvě (jarní a podzimní semestr). Ale je možné dodat i jiná potvrzení, která dokazují studium na dané škole. Pokud toto potvrzení nebude předloženo, bude automaticky úleva odebrána a poplatek se navýší zpět na původní výši.
Pro zjednodušení tohoto úkonu bude možné vše zažádat a i doložit elektronickou formou. Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách Města Zubří (v záložce Formuláře). Je však nutné si tuto žádost vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat a poslat zpět. Potvrzení o studiu je možné taky naskenovat a poslat. Vše zasílejte na adresu Gazdikova@mesto-zubri.cz.
Je nutné ještě upozornit, že občané mají zákonnou povinnost se k poplatku nejen přihlásit, ale i odhlásit z něj, a to IWC replica hlavně při změně trvalého bydliště!

Úplné znění OZV najdete na webu Města Zubří.
 
 
Odbor výstavby