MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Aktuality » Zpráva tajemníka úřadu

Zpráva tajemníka úřadu

18.08.2015

Zpráva tajemníka úřadu                                    (2)
 
Vážení občané,

v této rubrice bych vám chtěl přiblížit momenty z oblasti veřejné správy, se kterými se potýkají nejenom úřady měst a obcí v ČR, ale i zájmová sdružení, spolky, které se zabývají prospěšnou společenskou činností. Názory odborníků, ale i veřejnosti mohou přispět k prohlubování kvality veřejné správy, k zamyšlení zákonodárcům i představitelům samospráv.

Ing. Milan Grestenberger

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společné prohlášení SMS ČR, SPOV ČR a SMO ČR k zákonu ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

 
Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR vyzývají vládu a Parlament České republiky k novelizaci zákona, který zásadním způsobem a nad míru únosnou komplikuje podporu občanských sdružení, spolků a neziskového sektoru a zásadně zasahuje do pravomoci samospráv.
Ruku v ruce s prohlášením každé nové vlády, že sníží byrokratickou zátěž, novela zákona přináší jednoznačně vyšší administrativní zatížení, jak poskytovatelům, tak především příjemcům dotací.  Novela zavádí pro územně samosprávné celky povinnost poskytovat dotace výhradně na základě žádosti o poskytnutí dotace (s celou řadou předepsaných náležitostí) prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy a následného vyúčtování. Rovněž zavádí další povinnosti, které zvyšují administrativní zátěž, jako jsou vypracovávání dotačních programů, zveřejňování záměrů v delší lhůtě, než je lhůta obvyklá (15 dnů), vypracovávání veřejnoprávních smluv na každou, byť i marginální dotaci, vyúčtování dotace bez rozdílu, přezkoumávání rozhodnutí o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, a především vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti včetně odůvodnění, které může přezkoumávat správní soud.
Obce a města podporují nestátní, neziskové a zájmové organizace řadou drobných dotací oscilující v rozmezí 500 - 5 000 Kč. Ekonomické ohodnocení nově zaváděných administrativních úkonů ve finančním vyjádření převýší mnohdy hodnotu dotace poskytnuté žadateli.
Transparentnost procesů je zajištěna již zveřejněním výše částky na podporu místních organizací v návrhu rozpočtu a dalším schvalováním rozpočtu na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Použitím nových pravidel dochází k dvojímu zveřejňování informací.
Aplikace zákona výrazně negativně až likvidačně dopadá právě na nejmenší občanská a neformální sdružení, prostřednictvím kterých se projevuje aktivita občanů. Zákon svým působením výrazně poškozuje jak venkov, tak občanskou společnost a dostupnost služeb poskytovaných nestátními organizacemi napříč celým územím ČR.
Z výše uvedených důvodů považujeme tento nárůst administrativní zátěže u drobných podpor do 20 000 Kč za naprosto neadekvátní a omezující zejména pro příjemce a požadujeme proto takovou úpravu zákona, která by poskytování těchto dotací výrazně zjednodušila.
Kyjov, 3. července 2015
                                                                                                                                                                                                                                Mgr. - Eduard Kavala            
  předseda SPOV ČR          

           

- Ing. Radim Sršeň, Ph.D.                                             
  1. místopředseda SMS ČR                                                  

- Mgr. František Lukl, MPA
  předseda SMO ČR